Home | Favorite List  
 
  Home Business Lyric Novel Poem Recipe Shopping!
 
 
 
 

 Details:

  You're here » Home : Cac Mon Khac : Ech Xao Xa Ot
Ech Xao Xa Ot

Views: 560 - Rating: 0.00 - Votes: 0

Bảng Đối Chiếu :    Các Đơn Vị Đo Lường   -    Các Vật Liệu

 « view previous recipe view next recipe »đồ dzung`....


2 vỉ êch' ( đông lanh. v-n)
2 cây xã ( bâm` nhiên~ )
1 củ toỉ ( bâm` nhiên~ )
5-6 traí ơt' tươi ( bâm` nhiên~ )
đương` muôí tiêụ nươc' măm' càri nị
dzâù ăn
sàlach'
đâụ phong. ( rang săn~ )


...................


cach' nâú.......

có hai cach' saò ...

1) thit. êch' căt' nhỏ băng` ngon' tay
2) thit. êch' bâm` nhiên~ ( để ăn banh' trang' nương'

.................

1) êch' xã hêt' đá lanh.
2) như trên ( căt' hay bâm` )
3) dzung` nôì dzâỳ để saò( hông? có thì dzung~` chaỏ saò)
4) điã đươc. rau sàlach' xêp' săn~
5) cho dzâù vaò ..chờ nong' ..cho toỉ vaò..tơí khi thâý vang` thì cho xã vô..chut' càri nị ....khi xã vang` thì cho êch', ơt' vaò saò ....khi êch' taí chin' thì cho chut' tiêu , chut' muôí, chut' đương`,chut' nươc' măm' nhĩ, ..khoang? 5-6 phut' thit. êch' sẻ săn lai....là chin' ruì đó ...trươc' khi cho lên điã cho môt. năm' tay đâụ phong. vô đaỏ lên cho đêù.... rôìlâý ra cho vaò điã có rau sàlach' ..đổ trên măc. rau.......thế là đã có mon' êch' saò xã ơt'..........hêt'........


hit' hà`````ngũ cung~ vân~ con` hit' hà``


š Email to friends   -    ?Write a review   -    <Save It
 «  view previous recipe view next recipe »
 People Also View
Lemongrass (Xa)
Cabbage Salad
Banh Pho
Jungle Curry (Ca Ri)
Fresh Mussels steamed with Lemongrass
French Bouillabaisse
Gilled Beef Salad with Pineapple
Sesame Oil (Dau Me)
Hoisin Sauce (Sot Hoisin)
Salmon Poached in Lemongrass-Garlic Broth
Fish Sauce (Nuoc Mam)
Thai Seafood Salad
Green Papaya (Du Du Xanh)
Thai Chicken Soup with Coconut Milk and Galanga
Grilled Eqqplant Canapés with Ginger an& Scallion
Piper Leaf (La Lot)
Hot and Sour Shrimp Soup (Tom Yum Goong)
Coconut Milk, Unsweetened (Nuoc Dua)
Spicy Crab Cake Delight
Spicy Vegetable Curry (Ca Ri)
Spicy Garlic Shrimp with Kaffic Lime Leaves
Crab and Asparagus Soup (Sup Mang Tay)
Beef NoodIe Soup (Pho VietNam)
Chiang Mai Noodles
Vegetarian Everyday Dipping Sauce (Nuoc Cham Chay)
Grilled Prawns with Spicy Peanut Sauce
Lime-Pepper-Salt.Dipping Sauce (Muoi Tieu Chanh)
Water Spinach and Cabbage in Garlic-Bean Sauce (Rau Muong Xao voi Tuong Hot)
Fisherman’s Soup (Canh Chua)
Spicy Salmon Cakes
Shrimp Dumpling Soup with Watercress (Canh Tom)
Vietnamese Dipping Sauce (Nuoc Mam Cham)
Clear Soup with Catfish, Tomatoes, and Fresh Dill (Canh Nau Ngot)
Sweet and Tangy Soup with Pineapple, Tamarind, and Shrimp (Canh Chua Tom)
Stuffed-Bitter Melons Soup (Kho Qua Nhoi Thit)
Vietnamese Rice Paper Wrappers (Banh Trang)
Asian Basil (Rau Que)
Firecracker Prawns
Summer Rolls with Shrimp and Mint (Goi Cuon)
Green Papaya Salad (Goi Du Du)

 

 
Copyright © 2006 - 2014. All right reserved      ::   Terms of Service   ::   Privacy Policy