Home | Favorite List  
 
  Home Business Lyric Novel Poem Recipe Shopping!
 
 
 
 

 Details:

  You're here » Home : Mut : Mut Tac
Mut Tac

Views: 989 - Rating: 0.00 - Votes: 0

Bảng Đối Chiếu :    Các Đơn Vị Đo Lường   -    Các Vật Liệu

 « view previous recipe view next recipe »Mư’t Tă‘c

--1 lb tra’i tă‘c (loại trò.n thì tô’t nhâ’t, tă‘c Mỹ thì tra’i dài dùng cũng được nhưng không thơm bằng tra’i tă‘c tròn).
--1 ½ cup đường
--1 miê’ng vôi bằng một lo’ng tay
--1 go’i bột vani
--1/2 cup muô’i

Ca’ch Làm:
--Pha nươ’c muô’i hơi mặn, ngâm tă‘c vào muô’i cho đê’n khi tă‘c hơi mềm, khoảng 1 tiê’ng. Vơ’t tă‘c ra để ra’ọ
--Quậy vôi vơ’i 5 cup nươ’c, ngâm tra’i tă‘c trong nươ’c vôi khoảng ½ ngày, xả Nươ’c lạnh cho thật sa.ch.
--Cho đường vào nồi + 3 muỗng soup nươ’c la.nhvào, nâ’u cho đường tan, bỏ tra’I tă‘c vào sên, thâ’y tra’i tă‘c hơi mềm và trong thì vơ’t tă‘c ra dĩạ Tiê’p tục sên đường, cho vani vào sên cho đê’n khi ri’t tay, xong để tra’i tă‘c lên vỉ să‘t. Rươ’i nươ’c đường lên tra’i tă‘c đê’n khi thâ’y đường dẻo ngưng lạị Ddem phơi tă‘c khoảng 2-3 nă‘ng xong lâ’y nylon wrap lại từng tra’i một.


š Email to friends   -    ?Write a review   -    <Save It
 «  view previous recipe view next recipe »
 People Also View
Lemongrass (Xa)
Cabbage Salad
Banh Pho
Jungle Curry (Ca Ri)
Fresh Mussels steamed with Lemongrass
French Bouillabaisse
Gilled Beef Salad with Pineapple
Sesame Oil (Dau Me)
Hoisin Sauce (Sot Hoisin)
Salmon Poached in Lemongrass-Garlic Broth
Fish Sauce (Nuoc Mam)
Thai Seafood Salad
Green Papaya (Du Du Xanh)
Thai Chicken Soup with Coconut Milk and Galanga
Grilled Eqqplant Canapés with Ginger an& Scallion
Piper Leaf (La Lot)
Hot and Sour Shrimp Soup (Tom Yum Goong)
Coconut Milk, Unsweetened (Nuoc Dua)
Spicy Crab Cake Delight
Spicy Vegetable Curry (Ca Ri)
Spicy Garlic Shrimp with Kaffic Lime Leaves
Crab and Asparagus Soup (Sup Mang Tay)
Beef NoodIe Soup (Pho VietNam)
Chiang Mai Noodles
Vegetarian Everyday Dipping Sauce (Nuoc Cham Chay)
Grilled Prawns with Spicy Peanut Sauce
Lime-Pepper-Salt.Dipping Sauce (Muoi Tieu Chanh)
Water Spinach and Cabbage in Garlic-Bean Sauce (Rau Muong Xao voi Tuong Hot)
Fisherman’s Soup (Canh Chua)
Spicy Salmon Cakes
Shrimp Dumpling Soup with Watercress (Canh Tom)
Vietnamese Dipping Sauce (Nuoc Mam Cham)
Clear Soup with Catfish, Tomatoes, and Fresh Dill (Canh Nau Ngot)
Sweet and Tangy Soup with Pineapple, Tamarind, and Shrimp (Canh Chua Tom)
Stuffed-Bitter Melons Soup (Kho Qua Nhoi Thit)
Vietnamese Rice Paper Wrappers (Banh Trang)
Asian Basil (Rau Que)
Firecracker Prawns
Summer Rolls with Shrimp and Mint (Goi Cuon)
Green Papaya Salad (Goi Du Du)

 

 
Copyright © 2006 - 2014. All right reserved      ::   Terms of Service   ::   Privacy Policy